BRALKO D.O.O.

03 891 55 60

bralcom@siol.net

© BRALKO.
Powered by Shopamine.
Nastavitve piškotkov Moji podatki

Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji

Splošni pogoji nakupov v spletni trovini bralko.moja-kosarica.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Splošne in ostale pogoje poslovanja BRALKO d.o.o.  trgovskega centra določa podjetje cLoovis d.o.o. programske rešitve ki je tudi upravljalec spletnega trgovskega mesta  bralko.moja-kosarica.si in je le ta tudi zdelek omenjenega podjetja

Upravitelj spletne trgovine:

FIRMA: CLOOVIS Programske rešitve d.o.o.                   

KRATKO IME: CLOOVIS, d.o.o.

SEDEŽ IN NASLOV: Mrakova 7, 5280 Idrija

TEL: 059 091 994

MATIČNA ŠTEVILKA: 3885593000

Ob registraciji v sistem trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

V spletni trgovini bralko.moja-kosarica.si se lahko kot registrirani uporabnik (član) prijavite osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije, vkolikor posredujete verodostojne zahtevane podatke.

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Bralko d.o.o. in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

Bralko d.o.o. in pravne ter fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti pri nakupih preko trgovine urejajo s posebno pogodbo v pisni obliki oziroma sprejemom pogojev ob izvedbi registracije. V primerih, ko preko trgovine naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Kopija členov Zakona o varstvu potrošnikov, ki opredeljujejo pogoje vračila kupljenega blaga in ščitijo potrošnika pri nakupu na daljavo:

34. Člen - ZVPot

1) Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se po tem zakonu

štejejo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, vključno s finančnimi

storitvami, ki so sklenjene med podjetjem in potrošnikom na podlagi

organiziranega programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi

podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za

komunikacijo na daljavo, vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba

sklenjena.

(2) Sredstva za komuniciranje na daljavo so tista

sredstva komunikacije, ki omogočajo sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna

istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank.

(3) Sredstva za komuniciranje na daljavo so zlasti:

pisemske pošiljke in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori,

oglaševanje v tisku z naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava,

elektronska pošta in svetovni splet oziroma internet.

43.a člen

(1) Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih na

daljavo, se ne uporabljajo za:

1. pogodbe o gradnji in prodaji nepremičnin ter

pogodbe o drugih pravicah na nepremičninah razen oddaje v najem; 2. pogodbe o

časovnem zakupu nepremičnin, ki so urejene z določbami od 59. do 60.e člena

tega zakona; 3. pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je

namenjeno vsakodnevni porabi in ga potrošniku na dom, njegovo prebivališče ali

njegovo delovno mesto dobavljajo prodajalci; 4. pogodbe o nastanitvi, prevozu,

gostinskih storitvah, dobavi hrane in pijače, obisku prireditev in storitvah za

prosti čas, kjer se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost v točno

določenem trenutku ali v točno določenem roku; 5. pogodbe, ki so sklenjene: – s

pomočjo prodajnih avtomatov; – z operaterji telekomunikacij ob uporabi javnih

telefonskih govorilnic; – na javni dražbi. (2) Pri pogodbah o finančnih

storitvah, ki obsegajo začetni sporazum o storitvi, temu pa sledijo zaporedni

posli ali niz ločenih poslov iste vrste, se določbe tega zakona uporabljajo

samo za začetni sporazum. Kadar začetnega sporazuma ni, zaporedni ali ločeni

posli pa so iste vrste, opravljeni v določenem času med istimi pogodbenimi

strankami, se določbe 43.b in 43.c člena uporabljajo samo pri prvem poslu.

Kadar pa se posel iste vrste ne opravlja več kot eno leto, velja naslednji posel

za prvega v novem nizu poslov.

43.b člen

(1) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, mora potrošnik dobiti v času, ki je primeren glede na sredstvo komunikacije,najkasneje pa preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, naslednje podatke:

1. firmo in sedež podjetja;

2. bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim rokom trajanja

pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev;

3. ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;

4. morebitne stroške dostave;

5. podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve;

6. opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č členom tega zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom nima pravice do odstopa mora biti o tem izrecno obveščen;

7. stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje;

8. rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene.

(2) V primeru, da gre za sklenitev pogodbe v okviru storitev

informacijske družbe, morajo biti, poleg podatkov, navedenih v prejšnjem

odstavku, in podatkov, navedenih v tretjem odstavku 2. člena, pred sklenitvijo

pogodbe potrošniku na voljo naslednji podatki: 1. točna navedba tehničnih

korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe; 2. navedba ali bo sklenjena pogodba

shranjena pri podjetju in na kakšen način bo možen dostop do nje; 3. navedba

tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred

oddajo naročila; 4. jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo. (3) V vsakem

primeru pa je podjetje, razen če se pogodba sklene izključno z izmenjavo

elektronske pošte ali primerljivih posameznih sporočil, dolžno potrošniku,

takoj po prejemu naročila, potrditi naročilo, in sicer v elektronski obliki ter

posredovati pogodbena določila v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in

kasnejšo uporabo. (4) Podatki iz tega člena, katerih komercialni namen mora

biti jasno izražen, morajo biti predstavljeni jasno in nedvoumno ter na način,

ki je primeren glede na sredstvo komuniciranja na daljavo, pri tem pa je treba

upoštevati načelo vestnosti in poštenja ter načelo varstva oseb, ki po

zakonodaji držav članic niso poslovno sposobne. (5) V primeru, da gre za

sklenitev pogodbe o finančnih storitvah, mora potrošnik poleg podatkov iz

prvega odstavka dobiti tudi naslednje podatke: 1. opis glavnih značilnosti

finančne storitve; 2. glavno poslovno dejavnost podjetja in vse naslove, ki so

pomembni v poslovnem odnosu med potrošnikom in ponudnikom; 3. identiteto in

naslov morebitnega zastopnika podjetja v državi članici, kjer ima potrošnik

stalno prebivališče, ter identiteto, naslov in funkcijo morebitne tretje osebe,

ki poklicno sodeluje v poslu, pa ni ponudnik; 4. če je podjetje vpisano v sodni

ali drug javni register, register, v katerega je vpisano, z navedbo vpisne

številke ali druge enakovredne oznake; 5. če je za dejavnost podjetja potrebno

posebno dovoljenje, podatke o ustreznem nadzornem organu; 6. skupno ceno, ki jo

mora za finančno storitev potrošnik plačati podjetju, vključno z vsemi

provizijami, taksami in izdatki ter vsemi davki, ki jih podjetje odvede pri

opravi storitve, ali, če natančne cene ni mogoče navesti, osnovo za njen

izračun, ki potrošniku omogoča preverjanje cene; 7. po potrebi ustrezno

opozorilo, da je finančna storitev povezana z instrumenti, ki so zaradi svojih

posebnih lastnosti ali postopkov za izvedbo obremenjeni s posebnim tveganjem

ali pa je njihova cena podvržena nihanjem na finančnih trgih, na katere

ponudnik nima vpIiva, kot tudi opozorilo, da pretekli donosi niso kazalec

prihodnjih donosov; 8. opozorilo glede možnosti obstoja dodatnih davkov in/ali

stroškov, ki jih ne odvede ali zaračuna ponudnik; 9. podatke o morebitnem

znesku, ki ga mora potrošnik plačati v primeru odstopa od pogodbe na podlagi

petega odstavka 43.d člena; 10. podatke o tem, ali je potrošniku dostopen

mehanizem za izvensodno reševanje sporov in opis morebitnih pogojev za dostop

do tega mehanizma; 11. pogodbeno določilo glede prava, ki se uporablja za

pogodbo, sklenjeno na daljavo.

43.c člen

(1) Podjetje mora potrošniku v primernem času zagotoviti na primernem trajnem nosilcu podatkov podatke iz prejšnjega členatega zakona vendar najkasneje ob dobavi blaga ali začetku opravljanja storitve,

če mu ti podatki niso bili dani na takšen način že prej.

(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora podjetje

zagotoviti še:

1. pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega odstavka 43.č člena te pravice

nima; 2. naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave; 3. podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih; 4. pogoje za odpoved pogodbe pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, oziroma

pri pogodbah, sklenjenih za čas daljši od enega leta. (3) V primeru pogodbe o finančnih storitvah morajo biti potrošniku podatki iz prejšnjega člena ter podatki o vseh pogodbenih pogojih zagotovljeni na primernem trajnem nosilcu

podatkov že v času, preden potrošnika zavezuje pogodba ali ponudba. Izjemoma lahko podjetje izpolni svojo obveznost iz tega odstavka takoj po sklenitvi pogodbe, če je bila pogodba na potrošnikovo željo sklenjena z uporabo sredstva

za komuniciranje na daljavo, ki ne omogoča predložitve podatkov in pogodbenih pogojev v navedeni obliki. (4) Potrošnik lahko kadarkoli v času pogodbenega odnosa zahteva predložitev pogodbenih pogojev na papirju. Poleg tega ima

potrošnik pravico do spremembe sredstva za komuniciranje na daljavo, razen če je to nezdružljivo s sklenjeno pogodbo ali vrsto finančne storitve. (5) Določbi prvega in drugega odstavka se ne uporabljata za storitve, ki se opravijo

neposredno preko sredstva za komuniciranje na daljavo, če gre za enkratno storitev, ki jo zaračunava operater komunikacijskega sredstva. Tudi v tem primeru pa ima potrošnik pravico dobiti točen naslov, kamor lahko pošlje svoje

pritožbe. (6) Za primeren trajni nosilec podatkov velja tisti nosilec podatkov, ki potrošniku omogoča shranjevanje nanj naslovljenih podatkov tako, da so mu dostopni za kasnejšo uporabo v obdobju, primernem glede na namen podatkov, in

ki omogoča nespremenjeno predstavitev shranjenih podatkov. Primerna oblika je predvsem pisno obvestilo.

43.č člen

(1) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri pogodbah o življenjskem zavarovanju, sklenjenihna daljavo in pogodbah sklenjenih na daljavo, ki zadevajo osebna pokojninska zavarovanja, je ta rok 30 dni. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

(2) Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka tega člena pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je podjetje izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po sklenitvipogodbe.

(3) Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 43.c člena po dobavi blaga, začne teči štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh mesecev iz naslednjega odstavka.

(4) Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.

(5) Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena: 1. pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva in ki lahkonastopijo v roku odstopa od pogodbe, kot npr. pri pogodbah o storitvah v zvezi z devizami, instrumenti denarnega trga, prenosljivimi vrednostnimi papirji, deleži v kolektivnih naložbenih podjemih, finančnimi terminskimi pogodbami, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom, terminskimi pogodbami o obrestni meri, obrestnimi in valutnimi zamenjavami ter zamenjavami na podlagi delnic ali delniškega indeksa, ter opcijami za nakup ali prodajo kateregakoli navedenega instrumenta, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom; 2. pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro

pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe; 3. pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat; 4. pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij; 5. pri pogodbah za igre na srečo in storitvah loterije; 6. pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo, krajšo od enega meseca. (6) Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga, razen v primeru iz petega odstavka naslednjega člena.

43.d člen

(1) Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega

zakona odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.

(2) Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih

zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih

trideset dni zamude pri vračilu. (3) Če je potrošnik blago že prejel in od

pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati

podjetju v tridesetih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43.č člena tega

zakona, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova

količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. (4) Vrnitev prejetega

blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od

pogodbe. (5) Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko

podjetje od njega zahteva plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo.

Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele s potrošnikovim soglasjem. Plačilo

mora biti sorazmerno obsegu že opravljene storitve v primerjavi s celotno

pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od

potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen

v skladu z 9. točko petega odstavka 43.b člena tega zakona.

43.e člen

(1) Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti iz

pogodbe v roku trideset dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki nista

dogovorili drugače.

(2) Če podjetje ne more izpolniti svoje obveznosti,

ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitve, mora

podjetje o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila.

Za vračilo plačil se uporablja določba drugega odstavka 43.d člena tega zakona.

43.f člen

Če se v zvezi s pogodbo sklenjeno na daljavo, zlorabi potrošnikova plačilna ali kreditna kartica, ima potrošnik, v primeru da transakcija še ni bila opravljena, pravico do preklica plačila pri podjetju, registriranem in pristojnem za opravljanje transakcije. V primeru, da jetransakcija že opravljena ima potrošnik pravico zahtevati vračilo zneska odpodjetja, kateremu je bil znesek nakazan.

Vse cene so navedene v evrih (€) in že vključujejo 22-odstotni DDV. Bralko, d. o. o. (v nadaljevanju: Bralko) jamči možnost nakupa po pogojih (cene, popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini ...), ki so veljali na dan naročila.  Veljavnost cen izdelkov, ki imajo popust, je označena na strani, kjer so prikazani izdelki s popusti.  Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oziroma ob dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba je shranjena v informacijskem arhivu na sedežu Podjetja. Dostop do pogodbe je mogoč na sedežu podjetja Bralko d.o.o. in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 16.00.

Bralko si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji.  V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obvestili.

S klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo« potrjujete, da ste kot kupec seznanjeni s prodajno-plačilnimi pogoji, ki so tu navedeni, in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni.

Kodeks ravnanja po ZEPT: Bralko, d. o. o., posluje v skladu z zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

 

Ta spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke.  Ti piškotki ne shranjujejo osebnih podatkov.  Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Več informacij
×
Politika piškotkov za spletno mesto BRALKO

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku med pregledovanjem spletne strani. Prejeti piškotek se nato namesti na napravo (računalnik, tablica, pametni telefon), s katero brskamo po spletni strani.

Spletne strani uporabljajo različne tipe piškotkov.

  1. Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujni za osnovno delovanje strani in med drugim omogoča uporabniku dodajanje izdelka v košarico, prehod na zaključek nakupa itd.
  2. Spletna stran uporablja piškotke za zbiranje informacij o uporabi strani. Ti piškotki za sledenje omogočajo analizo obiskov in pregledane vsebine. Ti piškotki so anonimni in ne omogočajo sledenja specifično identificiranih uporabnikov.
  3. Spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo anaonimno sledenje informacij. Ti piškotki za oglaševanje so v uporabi za prilagoditev našega oglaševanja vašim potrebam.

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo v nogi te strani.

Vaše nastavitve

Ti piškotki so vedna omogočeni in so nujni za osnovno delovanje spletne strani. Torej piškotki, ki si vas zapominjo, da boste lahko nemoteno brskali po spletnih straneh. V to skupino sodijo piškotki, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni vaš vnos v spletne obrazce, nakupovalno košarico ipd. Obvezni so, saj, med drugim, zagotavljajo varnost in tako preprečujejo zlorabe sistemov.

Ti analitični piškotki nam omogočajo, da z uporabo anonimnega sledenja izboljšamo funkcionalnost strani. Prav tako nam omogočajo, da lažje identificiramo produkte, ki bi bili za vas zanimivi. V nekaterih primerih je prednost teh piškotkov izboljšanje hitrosti za obdelovanje vaših zahtev, zaznavanje in shranjevanje vaših nastavitev ter pomoč pri povezavi s socialnimi omrežji.Če teh piškotkov ne izberete, so rezultat lahko slabša priporočila in počasnejše delovanje spletnega mesta. Prav tako bo otežena povezava s socialnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter, Google+ ipd.

Ti piškotki zbirajo informacije, s katerimi prilagodimo oglaševanje vašemu okusu, preferencam in željam. Te podatke uporablja tako naša spletna stran kot tudi partnerske in druge spletne strani. Zbrani podatki so anonimni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, ki ste jih morda delili z nami. Če teh piškotkov ne boste izbrali, bodo morda oglasi, ki jim boste izpostavljeni, manj primerni za vas.